Parempi laiha sopu kuin lihava riita

Asianajajaliiton Sovittelun supersyksy -kampanja tarjoaa tilaisuuden maksuttomaan sovitteluun 1.10.-31.12.2021

Asianajajasovittelu on vapaaehtoinen ja oikeudenkäyntiä joustavampi menettely, jossa sovittelijana toimiva asianajaja avustaa osapuolia keskustelemaan, neuvottelemaan ja pääsemään sovintoon heille riitaiseksi käyneestä asiasta. Asianajajasovittelija on osapuoliin nähden puolueeton ja riippumaton, eikä hän siten toimi sovittelussa kummankaan osapuolen avustajana. Sovittelun osapuolet voivat kuitenkin käyttää menettelyssä omaa avustajaa, ja usein tämä edesauttaakin sovintoon pääsemistä. Sovintopakkoa ei ole ja sovittelumenettelystä on mahdollista myös vetäytyä missä vaiheessa tahansa. Jos sovintoon päästään, niin kuin sovintomenettelyssä pääsääntöisesti tapahtuu, sitoo yhteisesti saavutettu sovinto osapuolia ja osapuolet sitoutuvat sitä noudattamaan.

Menettelynä asianajajasovittelu on oikeudenkäyntiä joustavampi, nopeampi ja edullisempi riidanratkaisukeino. Kun oikeudenkäynnissä riitely kohdistuu menneeseen tapahtumaan, suunnataan sovittelussa katse enemmänkin tulevaisuuteen. Saavutettava sovinto on osapuolten oma ja oman näköinen. Tavoitteena on ns. win-win- tilanne, jossa sovinto hyödyttää kumpaakin osapuolta juuri hänelle merkityksellisellä tavalla, lisäksi osapuolet saavat asiansa joutuisasti päätökseen ja säästävät riitelystä aiheutuvia kuluja. Merkityksellisyys voi olla muutakin kuin taloudellista hyötyä. Sovittelu mahdollistaa hyvin monenlaisten seikkojen huomioon ottamisen. Yleensä myös osapuolten ymmärrys toisiaan kohtaan väistämättä lisääntyy, kun mahdollisia väärinkäsityksiä saadaan oiottua ja kumpaakin osapuolta kuormittava asia saadaan yhteisesti päätökseen.

Sovittelu poikkeaa mm. joustavuutensa vuoksi oikeudenkäynnistä. Oikeudenkäynnissä tuomioistuimen keinovalikoima on sovittelua rajatumpi: Tuomioistuin ratkaisee osapuolten välisen riidan siinä esitettyjen vaatimusten, perusteiden, esitetyn näytön ja sovellettavien säännösten perusteella. Oikeudenkäynnissä toinen osapuoli voittaa ja toinen häviää. Hävinnyt osapuoli joutuu lähtökohtaisesti maksamaan omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäynti saattaa myös kestää vuosia, olla osapuolille paitsi taloudellisesti myös henkisesti erittäin raskas ja sitoa osapuolten resursseja pitkäksi aikaa.

Riita-asioiden oikeudenkäyntejä hoitavana törmään myös usein siihen, että oikeudenkäynnin käynnistämisen motiivina nousee vahvasti esiin käsitys oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Kysymys voi olla myös periaatteista, imagosta, imagotappiosta tai kasvojen säilyttämisestä tai menettämisestä. Oikeudenmukaisuus on ylipäätään käsitteenä varsin laaja ja ongelmallinen mm. henkilökohtaisuutensa vuoksi. Tästä seuraa, että riidan osapuolten käsitys oikeudenmukaisuudesta tai oikeudenmukaisesta lopputuloksesta voi olla täysin päinvastainen. Tuomioistuimen velvollisuus on ratkaista asia lain mukaan. Ihannetilanteessa lainmukainen ratkaisu on myös oikeudenmukainen tai vastaa ainakin jommankumman osapuolen käsitystä oikeudenmukaisesta lopputuloksesta, mutta välttämättä näinkään ei aina ole. Sovintomenettely on tästä syystä kummallekin osapuolelle mahdollisuus ”voittaa” eri tavoin ja mahdollisuus saada oma käsityksensä oikeudenmukaisesta lopputuloksesta keskusteltavaksi, käsiteltäväksi ja huomioon otetuksi.

Asianajasovittelu poikkeaa tuomioistuinsovittelusta myös julkisuuden osalta. Kun tuomioistuinsovittelu on lähtökohtaisesti julkista, on asianajajasovittelu puolestaan yksityinen ja luottamuksellinen menettely, jossa puolueeton ja riippumaton sovittelijakoulutuksen saanut asianajaja avustaa osapuolia saavuttamaan yhteisesti hyväksytyn sovinnon.

Asianajajaliiton Sovittelun supersyksy -kampanjassa lähes 80 Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen saanutta asianajajaa on sitoutunut tarjoamaan riidan osapuolille ilmaisen sovittelun 1.10.-31.12.2021 välisenä aikana. Kampanjan sovittelu sisältää yhden päivän valmistelua ja yhden päivän sovittelua, elleivät asianosaiset toisin sovi. Sovittelukampanja koskee kaikkia riita-asioita, pois lukien perhe- ja huoltajuusriidat.

Sovittelua pyydetään asianajajaliitto.fi -sivustolta kampanjan alta löytyvällä lomakkeella. Riidan osapuolet voivat halutessaan myös ehdottaa haluamaansa sovittelijaa, muussa tapauksessa Asianajajaliiton sovitteluvaliokunta osoittaa riitaan sopivan sovittelijan.

Toimistoltamme Sovittelun supersyksy -kampanjaan osallistuvat asianajajat Hanna Räihä-Mäntyharju ja Teija Saraste.

 

Teija Saraste